طوطيا

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

طوطيا = سنگ دل

 

 

دلمو دريائي كردي

 

        بايه طوفان

 

تو من و تنها گذاشتي              

 

                              رفتي طوطيا

 

من وبردي توي ابرا

 

           پيش بارون

 

آخ نسيمي آخ نسيمي

 

                               طوطيا

 

 

رفتي و ابرا رو بردي

                              من و كشتي

 

                                 من وكشتي

 

                                                 طوطيا

 

 

با خودت چي فكر ميكردي

 

                    كجا رفتي

 

                               رفتي و تنهام گذاشتي

 

                                                             طوطيا

 

تو با احساس

 

           با غرورم

 

               با دلم خوب بازي كردي

 

                                       بازي كردي طوطيا

 

 

تو چشات خيره شدم

 

                     چشمات و بستي

 

                                        آخ چه پستي                  آخ چه پستي طوطيا

 

فكر ميكردم با وفائي

 

                 بس عبث بود

 

                             بي وفائي

 

                                      بي وفائي طوطيا

 

با اميد خونه ميساختم

 

ولي تو با نااميدي

 

                     زدي و اون و شكستي

 

                                            آخ شكستي ، بد شكستي طوطيا

 

من ميخوام تو هم بدوني

 

                       توي قلبم يه اميدي

 

                              هي ميگه توبرميگردي

 

                                                       بر ميگردي

 

                                                                   برميگردي طوطيا   ؟......

hooman

/ 3 نظر / 6 بازدید
hasti

مثل هميشه بی نظير .(( هميشه دلم می خواست تو زندگيت ماهی باشم/ اما باورم نمی شه که شدم عروس دريا)) طوطيا=عروس دريايی

هومن

ببين عزيزم ..........خوب رويان جهان رحم ندارد دلشان بايد از جان گذرد.............. هر که شود عاشقشان ......... روز اول که سرشتند ز گل پيکرشان ......... همان گل شد که همان شد دلشان ............ اين حرفو از يه عاشق قبول کنيد