نگرش مثبت

نگرش مثبت?>

                                   

انسان مانند دوربین عکاسی عمل میکند ، یعنی توجه یا ذهن خود را به

 

آنچه که برایش جالب است معطوف می سازد . انسان میتواند به یک

 

 

موقعیت به عنوان فرصت مطلوب و یا یک وضعیت سرشار از شکست

 

نگاه کند ، هر طور که نگاه کند مکانیزمهای ذهنی و روحی او و بخش

 

ناخود آگاه ذهنش در آن جهت شکل میگیرند و محیط و زمینه مناسب

 

را برای تحقق پیروزی و یا شکست فراهم می کند ، به بیانی دیگر انسان

 

از زندگی عکسی را که بخواهد می گیرد ، نگرش انسان بر ادراک او اثر 

 

می گذارد و تصویرش را از واقعیت شکل میدهد ، بگفته دکتر نورمن

 

وینسنت پیل در کتاب «قدرت افکار مثبت» نگرش مثبت آرامش روحی

 

ایجاد می کند و ترس را از بین میبرد و روح آرام خالق قدرتست .

 

 

اگر بپرسند در نبرد میان دو تن چه کسی برنده است ، می گویند برنده

 

کسی است که برپای خود ایستاده و طرف دیگر را بر زمین انداخته است

 

، اما نگرش مثبت می گوید :

 

 

 

پیروزی توانایی بلند شدن بعد از زمین خوردن است

 

/ 0 نظر / 5 بازدید